توضیحات کامل :

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت کیفری در 48 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول(تعاریف و مفاهیم)

تعریف حق ، محرومیت ،حقوق اجتماعی

تعریف حق

تعریف محرومیت

مفهوم و تعاریف حقوق اجتماعی

مفهوم

تعاریف

فصل دوم(مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین جزائی)

قوانین مجازات قبل از انقلاب

قانون مجازات عمومی (‌مصوب 23 دی ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه))

قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352

قوانین مجازات بعد از انقلاب

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 بخش كلیات

قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370

قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 الحاقی به قانون مجازات اسلامی

قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت غیرمجازمی نمایند

لایحه قانون مجازات اسلامی

قانون آئین دادرسی کیفری( دادگاههای عمومی و انقلاب) در امور کیفری

قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1/2/1392)

تغییرات ایجاد شده در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی

انواع و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درقوانین جزایی

اعمال مجازات بر اساس نوع و میزان مجازات(مجازات تبعی)

ماده 26- حقوق اجتماعی

تغییرات ایجاد شده در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی

مجازات اصلی (مستقل)

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی

جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی

مصادیق

شرایط و نحوه ی اعمال

فصل سوم(تبعات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی)

مقدمه

تبعات محکومیت کیفری

قانون محرومیت از حقوق اجتماعی نیازمند بازنگری

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع