توضیحات کامل :

مقاله بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط( SMEs) در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docچکیده

این مقاله حاصل پژوهشی میدانی است که به بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی - اقتصادی و کارآفرینی سازمانی  در شرکت های کوچک و متوسط می‌پردازیم. در این بررسی مباحثی در زمینه ساختار های مکانیکی-ارگانیکی و ساختار دانشی و کارآفرینی سازمانی مطرح شده است. در بخش دیگر مقاله، متدولوژی تحقیق شامل فرضیات، روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه که مقاله بر اساس آن تنظیم گردیده بیان شده است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری ما 105 شرکت کوچک ومتوسط واقع در شهرک شکوهیه استان قم و اندازه نمونه 70 شرکت می باشد. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق، ضریب همبستگی اسپیرمن  و آزمون رتبه بندی فریدمن می باشد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات با كمك نرم افزار spss  انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی اقتصادی در شرکت های کوچک و متوسط رابطه معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی

ساختار دانشی، کارآفرینی سازمانی و اقتصادی، رابطه مبتنی بر اعتماد، رابطه تعاملی برون سازمانی،رابطه عاطفی فراگیر. 

فهرست مطالب :

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

هدف اصلی:

اهداف فرعی:

فرضیات تحقیق

فرضیات فرعی:

روش و نوع تحقیق

جامعه و نمونه آماری

قلمرو تحقیق

1- قلمرو موضوعی

1- قلمرو مکانی

3- قلمرو زمانی

روش گردآوری اطلاعات

 رواییو پایایی پرسشنامه

مفهومی شناسی ساختار سازمانی و اقتصادی

روابط انسانی و ساختار سازمانی

نظریه اقتضایی در اقتصاد كارآفرینی محور

دیدگاه قدرتو دیدگاه جمعیتی

ابعاد ساختار سازمانی

ابعاد ساختاری در سازمانهای دانش محور

رابطه تعاملی برون سازمانی

كارآفرینی سازمانی

مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن

مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو ونافزیگر

مدل مفهومی تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون فرضیات

آزمون فرض:

  مقایسه وضعیت مولفه‌های ساختار دانشی

نتایج

نتایج بدست آمده از آمار توصیفی

نتایج بدست آمده از آمار استنباطی

نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص اول

نتیجه گیری از آزمون فرضیه‌ی اخص دوم

نتیجه گیری از آزمون فرضیه‌ی فرعی اول

نتیجه گیری ازآزمون  فرضیه فرعی دوم

نتیجه گیری ازآزمون  فرضیه فرعی سوم

پیشنهاد‌های مبتنی بر تحقیق:

پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اخص اول

پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اخص دوم:

پیشنهاد مبتنی بر فرضیه فرعی اول

پیشنهاد مبتنی بر فرضیه فرعی دوم

پیشنهاد مبتنی بر فرضیه فرعی سوم: 

منابع و مآخذ: