توضیحات کامل :

کد متلب برای روش سیمسون (محاسبات عددی )