توضیحات کامل :

کد متلب برای ریشه یابی (محاسبات عددی )