توضیحات کامل :

کد متلب برای روش ریمان حد بالا(محاسبات عددی )