توضیحات کامل :

کد متلب برای انتخاب اعداد رندومی (محاسبات عددی )